Låten som avgjorde mitt öde / The song that decided my fate

(Scroll down for English!)

Fick frågan av Adrian, har du en livsavgörande låt? Något som förändrande saker ordentligt? Och faktum är att jag behövde inte ens tänka 1 sekund innan jag visste vad det var som gjorde mig till en “riktigt hårdrockare”, och förmodligen formade mig rätt duktigt.

Jag har tydligen, när jag tänker efter, alltid varit intresserad av musik. Vet inte hur många timmar jag spenderat i pojkrummet, lyssnat på radio och försökt spela in låtar jag tyckte om från radion, allt i från programmet “Tracks” till programmet “Lördagsbiten” (som även gick under namnet “onsdags-biten”), ett önskeprogram i P3(?). Gick någon gång första halvan av 80-talet. Kommer tyvärr inte ihåg vilka låtar jag hörde då, men jag vet att jag brukade sitta som klistrad framför radion då!

Det allra första bandet som jag fick som idoler var Noice. Jag fick ett kassettband av brorsans kompis, jag antar att det måste ha varit runt 1980. Kassetten jag fick, eller rättare sagt – kopierade, var debutalbumet “Tonårsdrömmar”. Jag tror att det var här som standarden sattes. Lite rock, lite punk, lite utanför. Lyssnade väldigt mycket på dem fram till 1983 ungefär.

Men så var det en kväll, en fredag eller lördag. Då var det ett helt nytt program som gällde i radion. “Rakt över disc” med Clabbe, den första riktiga radio-dj i Sverige.

Man måste ju förstå att det fanns inte så mycket media i Sverige på den tiden. Vi hade två TV-kanaler, tre, kanske fyra radio-kanaler. Den här fria radion fanns inte. Så jag var i början på tonåren och var jag inte var ute och spelade fotboll, ja då fanns det två alternativ, titta på något lamt tv-program med morsan och farsan (vi hade ju bara en TV då), eller sitta på sitt rum och läsa serier, lyssna på musik och spela in blandade band.

Och det var då, en av de gånger då Clabbe råkade spela en låt som faktiskt inte var någon form av disco-dunk, då låten dök upp! Trots att det är över 30 år sedan så kommer jag så väl ihåg det. Som ett slag över bröstet, eller att man glömt att dra undan foten och farsan fortsätter backa över den… så väl kommer jag ihåg det. Det var en så Aha-upplevelse som var så nära religion jag kan komma….

Mitt i allt disco-dunk, så helt plötsligt dök “The Trooper” med Iron Maiden upp! Jag kände mig helt överkörd! Jag är typ 12 år, och allt jag kunde tänka på efteråt var att jag var tvungen att åka in till stan och gå till Domus nedre plan och leta skivor. Jag var tvungen att hitta den här låten, och skivan!

Jag stod där länge och väl och letade bland skivorna (LP på den tiden), men till slut… Jag hittade en skiva med Iron Maiden!! jag hade ju ingen aning om vad låten hette eller skivan heller för den delen, så det var ju en riktig chansning! Men jag visste ju att gruppen hette Iron Maiden av någon anledning.

Så, hem fort som fan! Jag hade inte ens någon egen skivspelare, utan fick lov att fråga om lov att använda den enda som fanns. Dängde på första låten, och till min besvikelse så var det ju inte DEN låten! Satt och provade mig fram, låt för låt…. Och till slut, när jag vände till B-sidan, då hittade jag den… The Trooper….

Den bästa låten jag någonsin hade hört! Jag var så jävla lycklig! Och på den vägen är det. Iron Maiden är den enda gruppen som kunnat ge mig den där smällen, den där sparken i bröstet som totalt skakade om mig och hela min värld. Jag tror t.o.m. att anledningen till att jag fått tre bröder, som alla är hårdrocks-fantaster, och åtminstone två av dem har Maiden som favoritband – den tredje tycker de är ok… 🙂 , det härstammar från den här kvällen i mitt rum, då jag satt och lyssnade på disco-dunk med Clabbe!

Efteråt har det ju kommit en eller annan bra eller dålig cover av låten… Den här tycker jag är en av de bästa!: (faktum är att söker man bara på “The Trooper” så dyker den här upp först…. )

//Cheers!

In English!:

Got the question from Adrian, “Do you have a life-changing song”? Something like changing things properly? And in fact I did not even think one second before I knew what it was that made me a “true metalhead”, and probably shaped me good…

I have apparently, when I think of it, always been interested in music. Don’t not know how many hours I spent in the boys room, listened to the radio and tried to record songs I liked from the radio, all from the “Tracks” program to “the Saturday song” (which also went by the name “Wednesday-song”), program where you could ask for songs. It was aired sometime in the first half of the 80th century. Do not remember what songs I heard, but I know I used to sit glued to the radio then!

The very first band I got to call my idols were “Noice“. I got a tape of my brother’s friend, I guess it must have been around 1980. The cassette I got, or rather – copied, was the debut album “Tonårsdrömmar (“Teenage Dreams).” I think it was around here  my standard were about to set. A little rock, a little punk, a little off. Listened a lot of them until 1983 or so.

But then it was one night, a Friday or Saturday. Then it was a brand new program that was on the radio. “Straight across the disc” (“Rakt över disc”) with Clabbe, the first real radio DJ in Sweden.

One must understand that there was not much media in Sweden at the time. We had two TV channels, three, maybe four radio channels. The free radio did not exist. So I was in the early teenage years and I when I wasn’t  out playing football, well then, there were two options, look at some lame TV show with my mom and dad (we had only one TV then), or sit in my room and read comics, listen to music and record the mixed tape.

And it was then, at one of those moments when Clabbe happened to play a song that was not actually any kind of disco-thump, when THE song appeared! Despite being over 30 years ago, I so remember it. As a blow to the chest, or that you forgot to pull the foot and Dad continues to back over it … I remenber it so well. It was such an eye-opener that was as close to religion as I can get. …

Amidst all disco-dunk, so suddenly appeared “The Trooper” by Iron Maiden! I felt completely run over! I’m like 12 years, and all I could think about afterwards was that I had to go into town and go to “Domus!” (local store) and get downstairs and locate the album. I had to find this song and album!

I stood there long and hard and was looking among the albums  (LP at the time), but in the end … I found a album with Iron Maiden !! I had no idea what the song was called or what the album was called for that matter, so it was a real gamble! But I knew that the group was called the Iron Maiden for some reason.

So, get the hell home! I had not even my own turntables, but had to ask for permission to use the only one that existed. Put the first song on, and to my disappointment, it was not that song! Sat and tried my way, song by song. … And finally, when I turned to the B side, then I found it … The Trooper. …

The best song I’ve ever heard! I was so damn happy! And that’s it. Iron Maiden is the only group that could give me that bang, that fired into the chest and that totally rocked me and my whole world. I also think that the reason I had three brothers, who are all hard rock fans, and at least two of them have Maiden as favorite band – the third think they are ok … 🙂 it derives from that night in my room, where I sat and listened to disco-thump with Clabbe!

And after that one, there has been one or two, good or bad covers of the song.. This is one of my favorites, and the first one to show if you only search for “The Trooper” on youtube…

//Cheers!

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.